Privatumo politika

 

Patvirtinta UAB „DIAGNOZĖ“
direktorės 2018-08-31 įsakymu Nr. V-06
ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS 2016/679 (BDAR) 13 STRAIPSNIS
INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA, KAI ASMENS DUOMENYS RENKAMI IŠ DUOMENŲ SUBJEKTO

Kai iš paciento (duomenų subjekto) renkami jo asmens duomenys, Duomenų valdytojas asmens duomenų gavimo metu pacientui pateikia šią informaciją:
1. UAB „DIAGNOZĖ“( toliau SPĮ) yra paciento asmens duomenų valdytoja. UAB „ DIAGNOZĖ“ , buveinės adresas Nemuno g. 75-245, 37355 Panevėžys, juridinio asmens kodas 148353363, tel. : Tel.:( 845)-515-750; 8-686-87111, e. paštas info@echoskopiniaityrimai.lt

2. SPĮ tvarkys asmens (paciento) duomenis ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis , įskaitant sveikatos duomenis.

3. Asmens( paciento) duomenys: bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.( BDAR 4 str. 1p.)

4. Sveikatos duomenys: asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsikleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens būklę.( BDAR 4 str. 15 p.)

Prie asmens sveikatos duomenų turėtų būti priskirti visi duomenys apie duomenų subjekto (paciento) sveikatos būklę, kurie atskleidžia informaciją apie duomenų subjekto (paciento) buvusią, esamą ar būsimą fizinę ar psichinę sveikatą. Tai apima informaciją apie fizinį asmenį, surinktą registruojantis sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ar jas teikiant tam fiziniam asmeniui, kaip nurodyta Europos Parlamento ir tarybos direktyvoje 2011/24/ES(9); fiziniam asmeniui priskirtą numerį, simbolį ar žymę pagal kurią galima konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę sveikatos priežiūros tikslais; informacija, gauta atliekant kūno dalies ar medžiagos tyrimus ar analizę, įskaitant genetinius duomenis ir biologinius mėginius; ir bet kurią informaciją apie, pavyzdžiui , ligą, negalią, riziką susirgti, sveikatos istoriją, klinikinį gydymą arba duomenų subjekto fiziologinę ar biomedicininę būklę, neatsižvelgiant į informacijos šaltinį, pavyzdžiui, ar ji būtų gauta iš gydytojo, ar iš kito sveikatos priežiūros specialisto, ligoninės, medicinos priemonės ar in vitro diagnostinio tyrimo (BDAR priežastis 35); 2

5. Duomenų tvarkymo tikslai: UAB „ DIAGNOZĖ“ suteikta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros
paslaugas: antrines ambulatorines sveikatos priežiūros medicinos – echoskopijos. SPĮ tikslas teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant
pacientų registraciją, echoskopinio tyrimo atlikimą ir išvadų pateikimą, Įgyvendinti SPĮ teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją
medicinos pagalbą. Vykdyti SPĮ pareigas ir teises, susijusias su Valstybine ligonių kasa, teritorinėmis ligonių kasomis, nustatytas sutartyse dėl asmens duomenų teikimo ir paslaugų teikimo su SPĮ informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų teikimo reikalavimais.

6. Duomenų tvarkymo teisėtumas (vadovaujantis BDAR 6 str.):

a) tvarkyti duomenis būtina , kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (LR vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. Nutarimas Nr. 582 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) ;
b) tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
c) tvarkyti duomenis būtina siekiant teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba valdyti sveikatos priežiūros sistemas, remiantis taikytinais teisės aktais(2009m. kovo 30 d. „Asmens duomenų teikimo sutartis“ Nr. 10-274 su Panevėžio TLK ir 2011m. lapkričio 24 d. „Duomenų teikimo sutartis“ Nr. 60 su Valstybine ligonių kasa); d)tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

7. Asmens duomenų gavėjai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus kitos sveikatos priežiūros įstaigos,valstybės ir savivaldybės institucijos, biudžetinės įstaigos (Valstybinė ligonių kasa, teritorinės ligonių kasos, Sveikatos apsaugos ministerija ir jos padaliniai.)

8. Duomenų valdytojas asmens duomenų gavimo metu pacientui pateikia informaciją, būtiną duomenų tvarkymo sąžiningumui ir skaidrumui užtikrinti:
a) apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, teisės aktų nustatytais terminais( LR SAM 1999m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 “Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“).
b) apie paciento teises: teisę prašyti, kad duomenų valdytojas pacientui leistų susipažinti su jo asmens duomenimis, netikslius duomenis ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
c) pacientui pateikia informaciją apie galimas asmens duomenų nepateikimo pasekmes.
d) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

9. Jeigu norite gauti daugiau informacijos ar turite klausimų dėl asmens duomenų apsaugos tvarkymo mūsų įstaigoje , prašome kreiptis į UAB „DIAGNOZĖ“ darbuotojus.