Paslaugų teikimo tvarka

1. Pacientams , apdraustiems privalomuoju  sveikatos draudimu, su šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimu antro lygio specialisto konsultaciją – echoskopinis tyrimas, atliekamas nemokamai. Tai paslaugos, apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, UAB „Diagnozės“ ir TLK sutartinės mėnesio sumos ribose.

2. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos(pirmosios medicinos pagalbos bei nestacionarinės skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir kurios yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, yra nemokamos.

 

 

Kokiu atveju reikia mokėti?

Kokiame teisės akte tai numatyta?

pacientas,neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo,savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuo tos  ambulatorinės sveikatos preižiūros paslaugos( tyrimų ar konsultacijų) suteikimo į jo pasirinktą LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

 Dėl  LR sveikatos apsaugos ministro 1999m. liepos 30 d. įsakymo
Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ie apmokėjimo tvarkos"pakeiktimo 2014 m. liepos 11d. įsakyme Nr. V-794, 7.1 punktas;

- pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. padrindinei ligai diagnozuoti ir gydyti nebūtinas paslaugas.

 Dėl LR  sveikatos   apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens   sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo   tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo 2014 m. liepos 11 d.įsakyme Nr. V-794, 7.2.punktas; 

pacientas nori gauti pasalugą neeilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą.

  Dėl LR  sveikatos   apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens   sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo   tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“  pakeitimo 2014 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-794, 7.3.3. punktas;

draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, LNSS įstaigose suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, yra mokamos.

 Dėl LR sveikatos   apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens   sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo   tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo  2014 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-794, 5. punktas.

 - jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, kurio įstaiga nėra sudariusi sutarties su teritorine ligoniu kasa.

 LR SAM 2016-09-30 įsakymo Nr. V-1126 „ Dėl siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo“,VI skyriaus 22 p.

  - jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas ištirti profilaktiniu tikslu arba asmeniškai prašant.

  LR SAM 2000-05-31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 6 priedas „ Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka“

 

 Pacientai yra  informuojami apie mokamų paslaugų teikimo tvarką:

  •   Registruojant pacientus informuojame apie mokamas paslaugas;

  •   Skelbimų lentoje skelbiamos mokamų paslaugų  kainos;

  •   Pacientą informuojame, kad jei  apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis turi teisę pasirinkti  
      kitą sveikatos priežiūros įstaigą   ir  sveikatos priežiūros specialistą ir gauti  nemokamą paslaugą;

  •   Kai pacientas renkasi mokėti, sutikimą  patvirtina parašu ambulatorinėje kortelėje.

 

 UAB „Diagnozė“ Direktorė   Lina Pališaitienė